UMRE NEDİR ve TAVSİYELERİMİZ

 

 

Umre: Umre ziyaret manasınadır, ihramlı olarak Beytullah’ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve traş olunarak ihramdan çıkılarak umre ibadetini tamamlamaktır. Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibadettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir.
Umre’nin hükmü: Ömürde en az bir kere umre yapmak Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, şžafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır. Hanefi mezhebinden bazı alimler, umrenin vacip olduğunu belirtmektedirler. İmkanı olanların fırsat bulabildikçe umre yapmaları tavsiye edilmekle birlikte; bu sevabı çok, günahlara kefaret olduğu bildirilen ibadetten mahrum kalınmaması önerilmektedir.

Hac ve umre ile ilgili bir âyet-i kerîmede yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın."' (Bakara 2/196.). Bu âyet-i kerîmede hem haccı hem de umreyi, bütün şart ve rükünleriyle yerine getirmemiz emredilmektedir. Umrenin farz olduğunu bildiren bir rivayet de şöyledir:Hz. Âişe (r.ah), "Ey Allah'ın Resulü! Kadınlar üzerine cihad farz kılınmış mıdır?" diye sorduğunda, Resûlullah (s.a.v) buyurdu: "Evet. Onlar için savaşsız bir cihad vardır. (O da) hac ve umredir." (İbn Mâce, Menâsik, 8; Ahmed, el-Müsned, 6/165.)

Umre’nin farzları: İzar ve ridadan ibaret olan iki parça peştemalden ibaret olan ihramı giymek şarttır. Umrenin tavafı ise umre'nin rükn'üdür..
Umre’nin vacibleri: Safa ve Merve arası Sa’y etmek ve Saçı kazımak veya kısaltarak traş olmaktır. (Hanefi ve Malikilere göre vacib, Şafii ve Hanbelilere göre rükündür). Hanefi ve Maliki mezhebine göre: ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise umre yapmak farz sayılmıştır.
Umre’nin rüknü: Umrenin rükünleri beş tanedir:

1. İhrama girmek.

2.  Kabe'yi tavaf etmek.

3.  Safâ-Merve arasında sa'y etmek.

4. Tıraş olmak.

5.  Bu rükünler arasında tertibe uymak.

 Hanefî mezhebine göre umrenin sadece bir rüknü vardır ki o da tavafın dört şavtının yapılmasıdır.


Umre’nin mikat mahalli: Mekke-i Mükerreme’ye mikat mahallinin dışından gelenler için, haccın mikat mahalleridir. Umrenin zamanî mikat ve mekâni mikat? olmak üzere iki çeşit mîkatı vardır. Zamani mîkatı, senenin tamamıdır. Yani senenin her gününde ve gecesinde umre için ihrama girilebilir. Yalnız hac ihramında bulunan kişinin umre için ihrama girmesi sahih olmaz. Yalnız bu kişi, hac menâsikini tamamladıktan sonra ihrama girebilir.

 Umrenin mekânî mîkatına gelince bu, daha önce de açıklandığı gibi hac mîkatının aynısıdır. Yalnız ister yerlisi ister yabancısı olsun, Mekke'de bulunanların umre mîkatı, Hill'in en yakın bölgesidir. Yani Harem sınırları dışında­ki yerdir. Mekke'de bulunanlar için umrenin en faziletli mîkatı Ci'râne'dir. Ci'râ-ne, Mekke ile Tâif arasında bir yerdir.

 

Hanefî mezhebine göre ise en faziletli umre mîkatı, Mekke'de bulunanlar için Ten'îm'dir.

 Mekke'de bulunan bir kişi Harem sınırları dışına çıkmadan içeride umre ihramına girerse ihrama girişi sahih olur. Ama umre mîkatına gitmediği için bir ceza kurbanı kesmesi gerekir. Tavaf ve sa'y yapmadan Harem dışına çıkıp mîkata giderek orada ihrama giren kişi ceza kurbanı kesmekten kurtulur.Çok sayıda umre yapmak menduptur. Ramazanda umre yapmak ise müekked sünnettir. Abdullah b. Abbas'tan (r.a) rivayet edilen bir hadiste, rama­zan ayında yapılan bir umrenin hac kadar sevap kazandıracağı şöyle bildiril­mektedir: "Ramazan- Şerif ayında yapılan bir umre (ecir yönünden) bir hacca bedeldir." (Buharı, Umre, 4; Müslim, Hac, 221, 222; Ebû Davud, Menâsik, 79.)

İhram ve Umre